1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Uw cliŽntenraad

De cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden bestaat sinds maart 2011. De raad is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

 

Iedere zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur van VGGM.

 

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die de belangen vertegenwoordigt van (potentiële) cliënten van Ambulancezorg Gelderland-Midden. De raad geeft directie en management gevraagd én ongevraagd advies over plannen, acties en besluiten die de inzet en de kwaliteit van de ambulancezorg in al haar facetten raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbouwing of verhuizing, een wijziging van de doelstelling van de organisatie of van de werkzaamheden of om veranderingen op het gebied van veiligheid, hygiëne, privacy, kwaliteitszorg of klachtafhandeling.

 

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Tineke Appels (voorzitter)
  • Marije Klein
  • Corine Uding
  • Steven Overhand
  • Hans Egtberts

Zij zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad en vervullen hun functie op vrijwillige basis.

 

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit is van belang, omdat heel veel mensen in hun leven zelden of nooit gebruik gaan maken van ambulancezorg. Er is daarom geen vereniging of stichting die hun belangen behartigt bij de organisatie die de ambulancezorg levert. Dat doet de cliëntenraad. Zij toetst de plannen van Ambulancezorg Gelderland-Midden aan het algemene belang van cliënten. De plannen worden besproken met het management en met de professionals. Indien gewenst komt de cliëntenraad met een alternatief.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad is alleen aanspreekbaar over zaken die het algemeen belang van cliënten van de ambulancezorg bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtencoördinator.

 

Vragen, opmerkingen en/of suggesties?

U kunt per mail contact opnemen met de cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden. Het mailadres is clientenraad@vggm.nl.

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder

Zie ook:


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.