1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Calamiteitenmelding Wmo

 

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning.  Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. GGD Gelderland-Midden is door de gemeenten in Gelderland Midden aangewezen als toezichthoudend ambtenaar calamiteiten.

 

Calamiteit of geweld

Alle calamiteiten en geweld bij verstrekking van een voorziening moeten na constatering binnen 3 werkdagen gemeld worden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente.

 

Een calamiteit is “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid”

(Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

 

Een calamiteit is onder meer:  

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt,
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt,
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt,
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Bij geweld kan gedacht worden aan ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel.

 

Soms is niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit of een incident. Wat is het verschil? Lees het hier

 

De melding download hier het meldformulier

Calamiteiten en geweld kunnen gemeld worden via het meldingsformulier hiernaast. Verzend dit ingevulde formulier naar centraalmeldpunt@vggm.nl

 

Afhandeling melding

Na ontvangst van de melding neemt GGD Gelderland-Midden contact op met de melder en met de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan GGD Gelderland-Midden in opdracht van de gemeente de aanbieder vragen onderzoek naar de calamiteit te doen of zelf onderzoek verrichten.

 

Van het onderzoek wordt rapport opgemaakt. In het rapport wordt opgenomen of en zo ja welke verbetermaatregelen genomen moeten worden. De gemeente bepaalt of het rapport wel of niet openbaar wordt gemaakt.

 

Doel van het calamiteitentoezicht en het onderzoeken van calamiteiten is het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning.

 

Calamiteiten bij andere voorzieningen

Wilt u calamiteiten melden bij voorzieningen die niet onder de Wmo vallen?  Ga dan naar de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat calamiteiten of geweld gemeld moeten worden bij de inspectie Jeugdzorg.

 

Contact Wmo-toezicht

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 355 52 00

U kunt vragen stellen of calamiteiten melden via het e-mailadres: centraalmeldpunt@vggm.nl

Als u meldt via het e-mailadres gebruikt u dan s.v.p. het meldingsformulier

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.