1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Kinderopvang

Wet Kinderopvang

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Ter bescherming van jonge kinderen heeft de overheid in de Wet kinderopvang een aantal kwaliteitseisen vastgelegd. De eisen hebben betrekking op onderwerpen binnen de volgende domeinen:

 • Registratie en administratie
 • Pedagogisch klimaat (beleid, praktijk en voorschoolse educatie)
 • Personeel en groepen (o.a. opleiding en groepsgrootte)
 • Veiligheid en gezondheid (beleid en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
 • De accommodatie (eisen aan ruimtes)
 • Ouderrecht (informatie, oudercommissie en klachten/geschillen).

De kwaliteitseisen zijn niet alleen gericht op het voorkomen of beperken van
infectieziekten, maar op alle aspecten die kunnen bijdragen aan een gezonde, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving. Namens de gemeente houdt de GGD toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

 

Kinderopvang

Onder kindercentra vallen: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouders.

 • Kinderdagverblijven (KDV): een kinderdagverblijf biedt tegen betaling opvoeding en verzorging aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Buitenschoolse opvang (BSO): is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint voor het kind.
 • Gastouderopvang (GO): Gastouderopvang is opvang voor kinderen van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint voor het kind. De opvang kan plaatsvinden in zowel het huis van een vraagouder als van een gastouder. De begeleiding en financiële afwikkeling wordt georganiseerd door een
 • Gastouderbureau: een gastouderbureau is de intermediair tussen gastouders en vraagouders. Het gastouderbureau selecteert gastouders, geeft deskundigheidstrainingen en wikkelt administratieve zaken af.

De inspectie

De toezichthouder kinderopvang van GGD Gelderland-Midden beoordeelt in principe jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de kwaliteitseisen. Het toezicht kan onaangekondigd of aangekondigd plaatsvinden. Bij  onaangekondigd toezicht krijgt de toezichthouder een realistischer beeld van de dagelijkse praktijk. Om ervoor te zorgen dat de aandacht van het toezicht meer uitgaat naar die locaties die minder goed of slecht presteren, is in 2009 het zogenaamde risicogestuurde toezicht ingevoerd. Dit houdt in dat na elk bezoek aan een kindercentrum de toezichthouder een risicoprofiel opstelt. Als de toezichthouder vindt dat het kindercentrum onvoldoende aan de kwaliteitseisen voldoet, krijgt het kindercentrum een oranje of rood risicoprofiel en vindt er vaker een inspectie plaats. Als daarentegen verwacht wordt dat het kindercentrum aan de kwaliteitseisen blijft voldoen wordt een groen of geel risicoprofiel gegeven en wordt het toezicht verminderd.

 

Na elke inspectie stelt de toezichthouder een inspectierapport op. De rapporten van de inspecties worden verzonden aan het kindercentrum, de oudercommissie van het kindercentrum en aan de gemeente. In het rapport wordt aangegeven op welke onderdelen het kindercentrum wel en op welke onderdelen het niet voldoet. Als een kindercentrum op een aantal onderdelen niet voldoet krijgt de gemeente het advies om ervoor te zorgen dat het kindercentrum zich wel aan de wetten en regels gaat houden. De gemeente heeft allerlei middelen om naleving van de voorwaarden af te dwingen.

 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Alleen kindercentra die aan de eisen voldoen krijgen een positieve beschikking van de gemeente en worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders die in aanmerking willen komen voor kinderopvangtoeslag van de overheid, moeten kiezen voor een instelling voor kinderopvang die in het LRK geregistreerd is.

 

Hygiënerichtlijn kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

De hygiënerichtlijn is bedoeld ter ondersteuning van mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van kinderen.

 


Binnen- en buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO - mei 2016
Hygiene richtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016
Informatie over ziektebeeelden voor KDV, PSZ en BSO - april 2018

 

Informatie voor ondernemers

Via deze link kunt u een folder inzien over toezicht en handhaving in de kinderopvang. In de folder staat bijvoorbeeld aan welke kwaliteitseisen een ondernemer moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang.

 

Nieuw kindercentrum starten?

De overheid heeft regels opgesteld voor het opstarten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of als iemand wil gaan werken als gastouder. Minimaal 10 weken voor de start dient dit gemeld te worden bij de gemeente door middel van een daarvoor bestemd formulier. Het adviseren bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Ga voor meer informatie over aanmelden en registratie en voor formulieren voor aanmelding of wijzigingen naar de website van de Rijksoverheid.

 

Via deze link kunt u een folder inzien welke bedoeld is voor de startende en al geregistreerde houder van een gastouderbureau. In deze folder kunt u lezen aan welke eisen de administratie van een gastouderbureau dient te voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

Contact en verdere informatie

De toezichthouders kinderopvang van VGGM zijn schriftelijk te bereiken via thz@vggm.nl. Het algemene telefoonnummer is: 0800 8446 000

 

Als telefonisch contact door overbelasting van het net niet tot stand komt, kan in een e-mail aangegeven worden dat telefonisch contact gewenst is. Als de e-mail een telefoonnummer bevat zal z.s.m. teruggebeld worden.

 

Handige links


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.