1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Privacy en Digitaal kinddossier

Alle hieronder beschreven regels over privacy en dossiers zijn gebaseerd op Nederlandse wetgeving.

 

Digitaal Kinddossier

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is wettelijk verplicht om van ieder kind een digitaal dossier aan te maken. In dit dossier worden de gegevens opgeslagen van alle contacten met de JGZ. Het dossier start na de geboorte en gaat door tot het kind 18 jaar is. Het doel van het dossier is om groei en ontwikkeling van het kind over langere periode te kunnen volgen.

Toegankelijkheid en beveiliging

Alleen medewerkers van de JGZ van GGD Gelderland-Midden, kunnen in het dossier kijken. Het dossier kan niet ingezien worden door anderen (bijv. huisarts, scholen, jeugdzorg, enz.) ook niet als zij betrokken zijn bij de zorg voor het kind. Alle medewerkers van de JGZ hebben een (afgeleid) beroepsgeheim. Gegevens uit het dossier worden niet gedeeld zonder toestemming van ouders of kind, behalve in uitzonderlijke situaties, en alleen als dat in het belang van het kind is.

 

Verwijzing

Soms worden kinderen door jeugdarts of jeugdverpleegkundige verwezen naar andere hulpverleners, bijv. een huisarts, logopedist of orthopedagoog. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of kind.

  • Als je instemt met de verwijzing gaan we er van uit dat je er ook mee akkoord gaat dat we de gegevens die nodig zijn voor de verwijzing delen met de andere hulpverlener. Wil je dat niet, laat ons dat dan weten.

Overdracht van dossier

Bij een verhuizing naar een andere gemeente (buiten het werkgebied van VGGM) verhuist het dossier van het kind mee, zodat de JGZ in de andere woonplaats de zorg voort kan zetten. Hiervoor vragen we toestemming bij het eerste contact met de JGZ.

  • Als je dit niet wilt, geef dat dan aan ons door. Het dossier wordt dan opgeslagen bij de GGD Gelderland-Midden.

Bij GGD Gelderland-Midden is het gebruikelijk dat deze toestemming gevraagd wordt bij het eerste zuigelingenhuisbezoek (rond de 2 weken) en wanneer het kind voor een standaardonderzoek op de basisschool opgeroepen wordt. Voor deze onderzoeken wordt een uitnodiging thuisgestuurd met daarin een vragenlijst. Op deze vragenlijst staat ook een vraag over toestemming voor het verzenden van het dossier bij verhuizing.

 

Recht op inzage, correctie, aanvulling en afschrift.

Inzage
Een ouder kan het dossier van het kind inzien tot hij of zij 12 jaar oud is. Daarna is toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 jaar kan alleen het kind zelf hierover beslissen.

Als je inzage of een afschrift van (een deel van) het dossier wilt hebben, kun je hier naar vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau of de school van je kind, of bij het bedrijfsbureau van de JGZ. Zij sturen deze vraag dan door. Inzage of afschrift mag geweigerd worden als daar goede redenen voor zijn. Uitgangspunt hierbij is áltijd het belang van het kind. Organisaties mogen een vergoeding vragen voor afschriften van dossiers.

 

Correctie en aanvulling
Als je vindt dat er sprake is van feitelijk onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, dan kun je verzoeken deze te laten verbeteren of aanvullen. Je kunt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige niet beletten om bepaalde gegevens te noteren in het dossier. Als je het met bepaalde informatie of conclusies niet eens bent kun je wel zelf een aanvullende verklaring op laten nemen in het dossier.

 

Vernietiging

Je hebt het recht om te vragen om vernietiging van het dossier van je kind. Vanaf 12 jaar moet een verzoek mede namens je kind gedaan worden. Vanaf 16 jaar kan alleen het kind zelf hiervoor een verzoek doen. Je kunt hier om vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of bij het bedrijfsbureau van de JGZ. Je verzoek wordt dan in behandeling genomen. 
Vernietiging van een medisch dossier mag geweigerd worden als daar goede redenen voor zijn. Uitgangspunt is het belang van het kind. Omdat vernietiging van een medisch dossier onomkeerbaar is voldoet dit aan strenge zorgvuldigheidseisen. 

 

Binnen 4 weken moet er op een verzoek ten aanzien van een dossier gereageerd worden. Inzage, afschrift of vernietiging mag geweigerd worden als daar goede redenen voor zijn. Uitgangspunt hierbij is áltijd het belang van het kind.

Organisaties mogen een (kleine) vergoeding vragen voor afschriften van dossiers.
Alleen ouders of voogden die het wettelijk gezag hebben over een kind kunnen een verzoek doen. Eventueel zullen we hiervan een bewijs vragen.

 

Bewaartermijn

Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Dit is wat de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voorschrijft voor alle medische dossiers. De bewaartermijn van het digitale dossier is gelijk aan die van het papieren dossier. 

In de praktijk betekent dit dat het JGZ dossier bewaard wordt tot het 34e levensjaar.

 

Mijn Kinddossier
Het digitaal kinddossier moet niet verward worden met Mijn Kinddossier: een portal voor ouders om de ontwikkeling van hun kind bij te houden en afspraken te maken bij het consultatiebureau. De toegang tot ‘Mijn Kinddossier’ voldoet aan strenge beveiligingseisen. Alleen ouders zelf hebben toegang, ook de JGZ medewerkers kunnen hier niet in kijken.

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de landelijke website van het Digitaal Dossier JGZ.

Ook kun je contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige (van het consultatiebureau of van de school van je kind).

 

AVG

VGGM heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens veilig uit te kunnen wisselen ten behoeve van goede Jeugdgezondheidszorg. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot toegangsbeveiliging

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.