1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Statushouders

Huisbezoek Statushouderskinderen 0-18 jaar en hun ouders

Sinds 2017 brengen onze jeugdverpleegkundigen kennismakingshuisbezoeken bij statushouderskinderen van 0 tot en met 18 jaar en hun ouders.


Startpunt JGZ

Het kennismakingshuisbezoek is uitsluitend voor kinderen die nog niet eerder door de JGZ gezien zijn. Dit bezoek bij kinderen van statushouders is een startpunt voor het monitoren van gezondheid, groei en ontwikkeling in het werkgebied van GGD Gelderland-Midden.

De jeugdverpleegkundige (van het jongste kind) inventariseert de opvoedingscontext van alle kinderen  Het huisbezoek leidt zo tot een goede kennismaking, inventarisatie en het uitzetten van zorg per kind. Deze informatie wordt verwerkt in een verslag dat aan alle dossiers van elk kind uit dit gezin wordt toegevoegd. Ook geeft het huisbezoek informatie over het complete gezin, waarmee de jeugdverpleegkundige (uiteraard  met toestemming van de ouders) de verbinding kan leggen met eventuele andere professionals of instanties.

 

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek Statushouderskinderen:

Kennismaken

 • Inventarisatie gezinssituatie:
  • familieverband en brussen,
  • achterblijvende familieleden in het thuisland,
  • is met hen nog contact?
  • zijn er familieleden omgekomen door de oorlog?
  • wat is de motivatie om te vluchten?
  • Zijn er meer familieleden als vluchtelingen in Nederland (of elders)?
 • Wat is het vluchtverhaal en implicaties voor elk kind
 • Wat is het opleidingsniveau en beroep van de ouders

Inzicht verkrijgen in de gezondheidssituatie en gezondheidsgeschiedenis

 • Het doel is een globaal beeld van de zorgbehoefte van elk kind te krijgen: voorgeschiedenis, geboorte en ontwikkeling tot nu toe.
 • Lichamelijke anamnese: (infectie)ziektes, handicaps, operaties, ziekenhuisopname, allergieën, medicijngebruik, bloedtransfusies, ziektes en erfelijke belasting in familie, VGV,  gehoor, visus, gebit (tandartscontrole).
 • Psychisch/leeftijdgebonden ontwikkeling: eetgedrag, uitscheiding, zindelijkheid, slaapgedrag, spraakontwikkeling, omgang en gedrag in het algemeen.
 • Sociaal: spelen, bezoek aan peuterspeelzaal, KDV, school, activiteiten, hobby’s, contacten met  leeftijdgenoten.
 • Veiligheid: kunnen de kinderen bijvoorbeeld zwemmen?

Wegwijs maken gezin in de organisatie van de preventieve en curatieve zorg in Nederland en ondersteunen om de juiste zorg te vinden indien dat nodig is

 • Doel en werkwijze preventieve jeugdgezondheidszorg
 • Onderscheid uitleggen tussen JGZ en curatieve zorg zoals huisarts en ziekenhuis
 • Huisarts en tandarts en registratie in KD+
 • Naam contactpersoon Vluchtelingenwerk

Samenwerken met ketenpartners

De uitkomst van het huisbezoek Statushouders kan met de verloskundig zorgverlener (maar ook met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, huisarts, wijkteams, taalklassen en (iSK) scholen) worden gedeeld, uiteraard  mits de ouders daarvoor toestemming hebben verleend.

 

Samenwerken tijdens de zwangerschapsperiode

Indien u als verloskundig zorgverlener een statushoudersgezin eerder aantreft dan onze JGZ-collega’s kunt u een Prenataal Huisbezoek, Programma 'Stevig ouderschap' of het programma Voorzorg aanvragen zodat de jeugdverpleegkundige met het gezin de ondersteuningsbehoefte kan bespreken en informatie kan bieden.

Als er meerdere kinderen in het gezin zijn, maar het gezin nog niet bij ons in beeld is, kan de jeugdverpleegkundige een huisbezoek statushouderskinderen combineren met het prenatale huisbezoek.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.