1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen. Psychische aandoeningen, verslaving, vereenzaming, werkloosheid of financiële problemen kunnen er toe leiden dat mensen steeds dieper wegzakken in een situatie van verkommering of verloedering. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervuiling (waardoor stankoverlast en brandgevaar kan ontstaan), agressief gedrag, vereenzaming en verwaarlozing. 

 

Deze mensen kunnen een risico vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Vaak is sprake van een combinatie van oorzaken. Voor hen dreigt maatschappelijke teloorgang en een lage kwaliteit van leven en welzijn. Door de complexe hulpvraag missen deze mensen de juiste zorg. Zij weten niet waar ze de zorg kunnen halen en de zorg kan hen niet bereiken. Ook zijn er mensen die zorg mijden. Er zijn dus zorgmissers en zorgmijders.

 

Belangrijkste taken OGGZ

Het team van de OGGZ is vanuit haar onafhankelijke positie op verschillende fronten actief om het vangnet te organiseren voor kwetsbare burgers die buiten boord vallen in het reguliere stelsel, bijvoorbeeld daklozen, personen met verward gedrag, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgmijders, en om actief bij te dragen aan verbeteringen om die uitval te beperken of te voorkomen.

 

Van verpleegkundige spreekuren voor daklozen, intakes voor maatschappelijke opvang, regie op de ketens dak- en thuislozen en zwerfjongeren, zorgdragen voor meldpunten OGGZ, Ontruimingen en Dreigende Waterafsluitingen, beoordeling van en begeleiden van situaties met woonhygiënische problematiek, voorzitten van overlegtafels voor opschaling in keten OGGZ, beheer en inrichting cliëntvolgsystemen tot en met beleidsadvies.

 

De OGGZ is dus vooral een intermediair tussen en met dienst- en hulpverleners en geeft zij beleidsinformatie over doelgroepen en ontwikkelingen in de samenleving.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.