1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Centraal Meldpunt Gelderland-Midden

Veel professionals in Gelderland-Midden zien OGGZ-problematiek op hun dagelijkse praktijk. Soms is er zorg en is er behoefte aan overleg of zijn er vragen over de juiste hulpverlenende instantie. Soms ook wil de professional weten of instanties reeds betrokken zijn. In dat geval kan de professional voor informatie, melding en advies terecht bij het Centraal Meldpunt van de GGD Gelderland-Midden.

 

Melding

Bij een melding bij het Centraal Meldpunt worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Reden van aanmelding
  • Personalia van cliënt
  • Relatie melder en cliënt
  • Behandelcontacten (mits aanwezig)
  • Naam en adres van de melder
  • Wel of geen toestemming van de cliënt

Werkwijze

De melding wordt vervolgens geregistreerd en wordt informatie ingewonnen bij netwerk- en ketenpartners, afhankelijk van de aard en omvang van de melding. Met veel partners wordt informatie uitgewisseld op basis van een convenant. In andere gevallen wordt bij zorgwekkende, zorgmijdende situaties gehandeld volgens de Handreiking Gegevensuitwisseling in de Bemoeizorg (KNMG).

 

Professionals van het Centraal Meldpunt analyseren vervolgens de melding en de verkregen informatie om te komen tot een vervolgstrategie. Aan de hand hiervan worden vervolgstappen ondernomen. Dit kan betekenen dat een instelling voor bemoeizorg wordt verzocht om de casus op te pakken, een MDO wordt belegd met betrokken partijen, afstemming wordt gezocht met het Veiligheidshuis of het management van een instelling wordt aangesproken op stagnerende hulpverlening.

 

In alle gevallen wordt de melder, binnen de kaders van privacy, op de hoogte gehouden van het vervolg van de melding.

 

OGGZ Netwerk- en keten

De OGGZ van de GGD Gelderland-Midden heeft een groot netwerk van partijen die werkzaam zijn in het veld. Voorbeelden zijn GGZ-instellingen, Verslavingszorg, de keten van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, wijkteams, zorgcoördinatoren (OZO), maatschappelijk werk, instellingen voor jeugdzorg, sociale diensten, woningcorporaties, huisartsen, politie, reclassering en Veiligheidshuis.

 

Handreiking gegevensuitwisseling

De 'Handreiking gegevensuitwisseling tussen instellingen' biedt regels voor bescherming van cliëntgegevens. Deze handreiking kunt u hier vinden. 

 

Meer informatie

Voor melding en advies kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.