1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Pilot regionaal advies- en meldpunt personen met verward gedrag niet-acuut (voor professionals)

Gedurende de periode van 1 mei 2020 tot 1 oktober 2020 worden er in pilots, met pilotgemeenten en ketenpartners, tijdelijk nieuwe werkwijzen ingezet t.b.v. het verbeteren van de hulpverlening aan personen met verward gedrag in de regio Gelderland-Midden.

 

Aanleiding

Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die verward gedrag vertonen. Zij zijn kwetsbaar en kunnen bezorgdheid oproepen in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kunnen de crisisdiensten worden gebeld. Soms is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kunnen signalen en/of zorgen van professionals over de persoon die verward gedrag vertoont, worden gemeld bij het tijdelijke regionale advies- en meldpunt personen met verward gedrag niet-acuut.

 

Voor wie?

Dit meldpunt is er voor niet-acute adviesvragen en/of meldingen in deze pilotfase alleen voor gemeenten en ketenpartners die participeren in dit project. Zij zijn hierover geïnformeerd. Mocht je over het project en de pilots meer willen weten of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de projectleider:
Matilde Maussen, T. 088-3556377.

 

Werkwijze regionaal advies- en meldpunt personen met verward gedrag niet-acuut

Door het invullen en mailen van het formulier kan door deelnemende gemeenten en ketenpartners een adviesvraag worden gesteld of een melding worden gedaan over personen met verward gedrag van niet-acute aard.

Vul onderstaand formulier in en mail het naar: pilotniet-acuut@vggm.nl.


Formulier ‘pilot advies- en meldpunt personen met verward gedrag niet-acuut‘

 

Het Regionaal Advies- en Meldpunt personen met verward gedrag niet-acuut zal binnen 48 uur contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding en zo nodig ook met degene over wie u een melding doet of met ketenpartners die mogelijk een rol kunnen spelen bij de toeleiding naar passende ondersteuning en/of zorg. Als er ondersteuning en/of zorg betrokken dient te worden, dan draagt de medewerker dit meestal over naar de gemeente waarin de persoon in kwestie woonachtig is of naar een betrokken partij.

De meldpuntmedewerker sluit de melding af als de adviesvraag naar tevredenheid is beantwoord of de melding in behandeling wordt genomen door de gemeente en/of zorgorganisatie.

 

Registratie, AVG en privacy

Meldingen en de daarin opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt in ons registratiesysteem. Dit doen wij op grond van het algemeen belang en/of ter uitvoering van een publieke taak, namelijk het coördineren van zorg en het toeleiden naar zorg van mensen uit kwetsbare groepen en risicogroepen. Het overdragen van meldingen naar gemeenten voor het organiseren van lokale ondersteuning en zorg. Het functioneren als meldpunt voor signalen over kwetsbare groepen of personen met verward gedrag van niet-acute aard.

 

Het Meldpunt is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens en doet dit binnen de daarvoor bestaande juridische kaders en de handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de over u verwerkte persoonsgegevens.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.