1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Kwaliteitstoezicht

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede en veilige ondersteuning. GGD Gelderland Midden houdt in opdrachten van Gemeenten toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders.

 

Dit kan op diverse manieren. Ten eerste kan een gemeente, op basis van signalen van bijvoorbeeld wijkcoaches, inwoners of andere hulpverleners, aan de toezichthouder vragen bepaalde zorgaanbieders te inspecteren. Of de gemeente vraagt toezicht te houden op die aanbieders die risicovol zijn (bijvoorbeeld omdat ze in het verleden niet goed presteerden). Maar de gemeente kan er ook voor kiezen om regelmatig alle zorgaanbieders of een steekproef van de aanbieders te laten inspecteren.

 

Waar kijkt de toezichthouder naar?

Het toezicht richt zich met name op de vraag of de voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wmo en afspraken die de gemeente met de zorgaanbieder heeft gemaakt.

 

Wat zijn de wettelijke kwaliteitseisen bij kwaliteitstoezicht :

 1. Het aanbod van diensten of activiteiten wordt veilig verstrekt
 2. De kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld door professionals wordt bevorderd.
 3. De voorziening wordt doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht verstrekt.
 4. Er wordt rekening gehouden met de op de beroepskrachten rustende verantwoordelijkheid.
 5. De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt.
 6. Er wordt rekening gehouden met de rechten van de cliënt.

  (Bron: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Hoe verloopt een inspectie?

Bij kwaliteitstoezicht wordt al dan niet aangekondigd een bezoek gebracht aan de locatie van een aanbieder. Als het een aangekondigde inspectie is, wordt eerst contact opgenomen met de aanbieder en wordt gevraagd een week voor de afspraak een overzicht van de huidige cliëntpopulatie toe te sturen.

Tijdens het inspectiebezoek wordt getoetst of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen.

 

Dit wordt gedaan door:

 • interviews met medewerkers en cliënten,
 • inzage in beleidsplannen, procedures, registraties zorgdossiers, notulen, diploma’s etc
 • observaties van de toezichthouder

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt. De aanbieder mag op dat rapport reageren. Dit kan telefonisch tijdens hoor-wederhoor. Daarnaast mag de aanbieder een zienswijze indienen die letterlijk wordt opgenomen in het definitieve rapport.

Het definitieve rapport wordt verstuurd aan de aanbieder en de gemeente. De gemeente bepaalt of het rapport wel of niet openbaar gemaakt wordt.

 

Wat is de rol van de toezichthouder?

De rechten en plichten van de toezichthouder zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Op grond van die wet heeft de toezichthouder het recht om aangekondigd en onaangekondigd instellingen te betreden, informatie op te vragen en dossiers in te zien. De zorgaanbieder is verplicht aan het onderzoek mee te werken. De toezichthouder moet zich daarbij houden aan de geheimhoudingsplicht. Althans, voor zover die geldt voor beroepskrachten, zie artikel 6.1 punt 3 Wmo.

 

Afstemming andere toezichthouders

Als door de aanbieder ook voorzieningen geboden worden die niet onder de Wmo vallen, kan de toezichthouder hierover afstemming zoeken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als zorg wordt geboden aan cliënten uit een andere regio kan afstemming plaatsvinden met Wmo-toezichthouders in andere regio’s.

 

Contact Wmo-toezicht

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 088 355 52 00

U kunt vragen stellen of calamiteiten melden via het e-mailadres: wmotoezicht@vggm.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.