1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Wat doet de GHOR?

Snel naar

Evenementen

ghorevenementen_201Wie een evenement organiseert, moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. De organisator en de gemeente bekijken samen hoe de veiligheid zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd. De organisatoren moeten voldoende beveiligingsmensen inzetten, de bewoners en andere belanghebbenden informeren, bezoekersstromen in goede banen leiden en zorgen voor medische voorzieningen. Vooraf worden de maatregelen besproken met o.a. de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GHOR). De burgemeester zal pas de vergunning verlenen als aan alle voorwaarden op het gebied van veiligheid wordt voldaan.

 

Wat doen de hulpdiensten?

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden adviseert gemeenten over de te nemen maatregelen om een evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. De hulpdiensten denken mee in voorbereiding, stellen een mono- of multidisciplinair advies op bij risicovolle evenementen.

Wanneer er tijdens een grootschalig evenement problemen ontstaan, handelen de hulpdiensten snel en adequaat.

 

Rol GHOR

De GHOR stelt een advies op, waarin de relevante gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Op basis van een landelijk model wordt berekend hoeveel geneeskundig medewerkers van welke discipline (EHBO, arts, verpleegkundige en/of ambulance) ingezet moeten worden bij het evenement. De aard van het evenement, de samenstelling van het publiek, omgeving, plaats en tijdstip zijn hierbij bepalende factoren.

Terug naar boven

Keten- en Zorgpartners

De GHOR werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid en heeft daardoor met veel verschillende (zorg)partners te maken. Afspraken worden (veelal) gemaakt met de organisaties die de zorgverleners vertegenwoordigen.


Dit zijn naast de partners van de veiligheidsregio voor de GHOR de volgende partijen:

 • Verloskundigenkring Arnhem eo
 • Algemeen Maatschappelijk werk (meerdere)
 • Verpleeg & Verzorginstellingen (meerdere i.h.k.v. zorgcontinuïteit)
 • Gehandicaptenzorg instellingen (meerdere i.h.k.v. zorgcontinuïteit)
 • Geestelijke gezondheidszorginstellingen (meerdere i.h.k.v. zorgcontinuïteit)

 

Terug naar boven

Zorgcontinuïteit

Voorbereiding op calamiteiten is voor elke zorginstelling van groot belang.
Het omgaan met crisis en grootschalige incidenten is gelukkig geen dagelijkse kost voor zorginstellingen. Het is echter wel van groot belang dat zorginstellingen zich goed voorbereiden op calamiteiten. De zorginstelling is ten slotte verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg, ook onder bijzondere omstandigheden zoals een ramp of een grote calamiteit.

 

Het is aan te bevelen om te voorzien in een (zorg)continuïteitsplan. In het plan beschrijft de zorginstelling hoe zij omgaan met de gevolgen van een ramp die op kunnen treden. Is het mogelijk om extra personeel oproepen? Wie kan er plaatsnemen in een overleg van de hulpdiensten? Waar gaan de cliënten of bewoners heen als de locatie niet langer te gebruiken is? Van welke voorzieningen is een zorginstelling afhankelijk en wat moet er gebeuren als de voorziening uitvallen?

 

Op dit soort vraagstukken kan de zorginstelling zich goed voorbereiden.

 

Hiervoor zijn er twee producten die GHOR Gelderland-Midden van harte aanbeveelt;

 

   1. Operationele planvorming 'zorgcontinuïteit in balans'
    Door gebruik te maken van dit format heeft een zorginstelling al snel een basis van een eigen zorgcontinuïteitsplan staan.
   2. De Leidraad COBRA
   3. In het korte en eenvoudig te lezen boekwerk leest u basisinformatie met betrekking tot zorgcontinuïteit.

Zorg dat u op de kaart staat!

De GHOR maakt gebruik van de applicatie GHOR4all. In de applicatie worden adresgegevens, 24uurs bereikbaarheidsgegevens en globale gegevens over het aantal bewoners opgenomen. Voor de zorginstellingen is het van groot belang dat de locaties goed geregistreerd staan en de juiste gegevens zijn opgenomen. Hierdoor is de zorginstelling snel gevonden en goed bereikbaar!

Heeft u nog geen inloggegevens voor GHOR4all of heeft u vragen over de applicatie? Neem dan contact op met GHOR Gelderland-Midden.

 

Als gebruiker meer informatie nodig? Download dan de handleiding GHOR4all.

Risicobeheersing

Risicobeheersing richt zich op de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van mensen, dieren en organisaties in de leefomgeving waar zij wonen, werken of recreëren. Hierbij is specifiek aandacht voor het voorkomen en terugdringen van risico’s en de zorg voor het beperken en beheersen van de gevolgen bij een calamiteit.
 

De Veiligheids- en Gezondheidsregio en politie adviseren gezamenlijk over veiligheid en gezondheid bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen.

 

De GHOR kijkt daarbij onder andere naar de bereikbaarheid van de locatie voor de hulpdiensten en de mate van zelfredzaamheid van de (toekomstige) bewoners.

Terug naar boven 

Opleiden Trainen en Oefenen

ghoroto_201Het team Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de GHOR stelt de crisisorganisatie in staat om zich voor te bereiden op ramp- en crisissituaties. Om te voorzien in een goede voorbereiding van de rampen- en crisisorganisatie is een gedegen opleiding, goede training en geoefendheid van groot belang. Specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een functie te bekleden worden aangeleerd en uiteindelijk toegepast bij oefeningen.


 

Voor wie?
OTO richt zich primair op de sleutelfunctionarissen binnen de GHOR-organisatie met coördinerende taken zoals de OVD-G, de ACGZ maar ook op functionarissen met ondersteunende en informerende taken zoals de HIN.

 

De GHOR verleent ook medewerking bij het trainen en oefenen van crisisfunctionarissen en crisisteams bij zorginstellingen zoals ziekenhuizen of huisartsenorganisaties. De GHOR kan onder andere helpen met het ontwikkelen van relevante crisis- en rampscenario’s, het voorzien in trainingen, het bieden van tegenspel of het waarnemen bij een oefening en het geven van feedback.

Wat leren de functionarissen dan?
Het is niet alleen van belang om vaktechnisch vakbekwaam te zijn maar ook andere competenties zoals samenwerken binnen teamverband vormen belangrijke leerdoelen. Ook is het opleiden, trainen en oefenen veelal multidisciplinair ingegeven. Gezien er in de praktijk veel samengewerkt wordt met de ketenpartners, wordt er in de oefeningen dan ook de nodige aandacht aangegeven.

Beleid & Producten

De GHOR levert onder andere een inhoudelijke bijdrage aan de producten die door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden worden opgesteld hierbij kunt u denken aan het risicoprofiel, het beleidsplan en crisisplan van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 

Producten met betrekking tot zorgcontinuïteit leest u op de themapagina.

Kwaliteitszorg

GHOR Gelderland-Midden voldoet aan alle kwaliteitseisen die landelijk zijn opgesteld en is HKZ gecertificeerd.

Terug naar boven

Corona overzichtspagina

Kijk voor meest gestelde vragen en antwoorden op rivm.nl/coronavirus, rijksoverheid.nl/coronavirus en coronavaccinatie.nl

Lees verder


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.