1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Raadsinformatieronde

Voorjaar 2019 

Elk jaar legt VGGM rond 1 april het jaarverslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het aankomende jaar voor aan de colleges en raden van de 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

 

Jaarverslag 2018

Vanaf dit jaar hebben wij een jaarbeeld opgesteld waarin u in één oogopslag een indruk kan krijgen wat VGGM het afgelopen jaar heeft gedaan. Het jaaroverzicht 2018 vindt u hier. Wilt u meer weten? Download dan het volledige jaarverslag VGGM en Veilig Thuis. Op dit moment is de accountant nog bezig met de afronding van de controle van de jaarrekening. Zodra de bevindingen van de accountant beschikbaar zijn zal een vernieuwde versie worden geplaatst (begin april). De raden van deelnemende gemeenten kunnen een zienswijze uitbrengen over de jaarrekening en de voorgestelde bestemming van het resultaat. Op basis van deze zienswijzen wordt een definitief besluit genomen over de bestemming van het resultaat.

 

Begroting 2020

In december 2018 heeft het algemeen bestuur van VGGM de Kaderbrief 2020 besproken. De daarin genoemde ambities zijn uitgewerkt in de begroting 2020 (VGGM en Veilig Thuis). 

 

Beleidsplannen

De Wet Veiligheidsregio schrijft voor dat VGGM eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. De raden van deelnemende gemeenten hebben daarbij de mogelijkheid wensen uit te brengen ten aanzien van dit beleid. Hiertoe gaat de burgemeester in overleg met de raad. Er wordt twee beleidsplannen voorgelegd:

 1. Het beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023: dit plan gaat over de multidisciplinaire taakuitvoering van verschillende hulpverleningsdiensten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsplan is gebaseerd op het tevens geactualiseerde regionaal risicoprofiel en de geactualiseerde capaciteitenanalyse.

  Om u op een snelle manier mee te nemen in deze omvangrijke documenten is een schriftelijke samenvatting gemaakt. Mocht u na het lezen van deze samenvatting behoefte hebben om de volledige documenten te lezen dan kunt u deze documenten downloaden:

  1. Samenvatting Regionaal Risicoprofiel en Regionale Capaciteitenanalyse 
  2. Beleidsplan Veiligheidsregio
  3. Regionaal risicoprofiel
  4. Geactualiseerde capaciteitenanalyse
 2. Het beleidsplan Brandweer 2020-2023: dit plan beschrijft de drie speerpunten van de brandweer voor de komende jaren: Vrijwilligheid en Paraatheid, Risicogerichtheid en Meldkamer.

Informatiebijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn geweest. Hebt u hier vragen over, neem dan contact op via info@vggm.nl of ons contactformulier


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.