1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Klachten? Laat het ons weten!

Kwaliteit en klanttevredenheid

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een hulpverlenings-organisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancezorg en GGD). Het is voor de medewerkers van VGGM vanzelfsprekend dat zij in hun dienstverlening streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid.

 

Toch kan het gebeuren dat deze dienstverlening tot ontevredenheid leidt of tot een klacht. Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Hoe u dat doet, leest u hieronder.

 

 

Hoe dient u een klacht in?

 

 

U kunt op verschillende manieren uw klacht indienen.

 

Download daarvoor eerst het klachtenformulier (pdf).

verstuur daarna het formulier via

1) Een brief: VGGM, Postbus 5364, 6802 EJ ARNHEM

2) Per mail: info@vggm.nl

 

Machtigen
Ook kan iemand namens u een klacht indienen, dit kunt u schriftelijk aan ons laten weten. Hier vindt u een voorbeeldmachtiging. Als u hulp nodig hebt bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de administratieve klachtencoördinator.

 

Welke gegevens moet u bij de klacht vermelden?

 

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Uw handtekening;
  • De datum waarop de klacht is ontstaan;
  • Een korte en duidelijke omschrijving van de klacht in de Nederlandse taal;
  • Als u een zorginhoudelijke klacht heeft: een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs - maak veilig een kopie);
  • Als iemand anders voor u een klacht indient, voeg dan een ondertekende machtiging toe. Hier vindt u een voorbeeldmachtiging. Voeg ook een kopie van een identiteitsbewijs van de gemachtigde toe - maak veilig een kopie

Als u uw klacht anoniem indient dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor klachten die niet binnen twee jaar, na de datum van de gebeurtenis zijn ingediend.

 

Hoe wordt uw klacht behandeld?

 

Nadat u uw klacht heeft ingediend, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd volgens welke procedure de klacht wordt behandeld. VGGM onderzoekt de klacht en zoekt samen met u naar een oplossing. Soms leent een klacht zich voor een bemiddelingsgesprek.

Wij streven er naar uw klacht binnen zes weken af te handelen.

 

De klachtbehandeling voor onze organisatie is in verschillende wetten geregeld. VGGM verleent gezondheidszorg als bedoeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

én is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat ook de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb (Klachtbehandeling) van toepassing zijn.

 

Dit betekent dat u klachten kunt hebben over de door ons verleende zorg maar ook klachten die niet specifiek betrekking hebben op de verleende zorg, zoals bijvoorbeeld klachten over telefonische bereikbaarheid van VGGM of een optreden van de brandweer. 

 

Behandeling zorgklachten

 

 

Zorgklachten behandelen wij volgens de “Klachtenregeling Zorg Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2017”.

 

Als u niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel over de ingediende klacht is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg, een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waarbij wij ons hebben aangesloten, zie www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

Behandeling klachten dienstverlening corona

 

Klachten over onze dienstverlening corona handelen wij bij voorkeur telefonisch af. U kunt bellen naar 0800-8446000.

Als u deze telefonische afhandeling niet wil of niet tevreden bent met de telefonische afhandeling, dan nemen wij uw klacht in behandeling volgens de regeling Zorgklachten, zie bovenstaand.

 

Klachten over de dienstverlening corona van de landelijke afsprakenlijn of landelijke website kunt u indienen bij GGD GHOR Nederland via deze site.

 

Behandeling niet zorg- klachten

 

Klachten die niet specifiek betrekking hebben op de verleende zorg worden behandeld volgens de “Procedure Awb klachten (niet zorg gerelateerd) Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2017”.

 

Als u ontevreden bent over de afhandeling van deze klacht kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman; www.nationaleombudsman.nl.

 

Kosten

 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij VGGM. Als u zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, komen deze kosten wel voor uw rekening.

 

Informatie en vragen

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de administratieve klachtencoördinator van VGGM. Deze is tijdens kantooruren te bereiken via het algemene telefoonnummer 0800 8446 000

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.