1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). VGGM is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In dit privacystatement worden de volgende punten beschreven:

VGGM kan een groot deel van haar werkzaamheden alleen verrichten met gebruikmaking van persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld naam en adresgegevens, maar ook (sociaal)medische gegevens. De AVG eist dat met deze gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet duidelijk worden gemaakt voor welk doel de gegevens worden verzameld en verwerkt.

  

Functionaris Gegevensbescherming

VGGM heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris fungeert als vraagbaak en heeft als taak binnen de organisatie toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de AVG.

 

De Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via onderstaand emailadres:

functionarisgegevensbescherming@vggm.nl

 

Postadres

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 5364

6802 EJ Arnhem

  

Rechtsgronden
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden.

 • Wanneer VGGM de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld het behandelen van patiënten met open TBC);  
 • Wanneer de gegevens onmisbaar zijn bij het goed uitvoeren van een taak (bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een bezoek aan de jeugdarts);
 • Wanneer een cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten. Om het gebruik van onze dienstverlening mogelijk te maken, bent u verplicht om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt, ligt bij u.

 

Persoonsgegevens
Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN

Bijzondere persoonsgegevens
Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.
VGGM verwerkt (sociaal) medische gegevens. Enkel wanneer VGGM bijzondere persoonsgegevens nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, of indien dit is toegestaan bij of krachtens de wet zullen wij deze verwerken.
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Medische gegevens hebben een bewaartermijn van 15 jaar. Gegevens worden in ieder geval vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is verstreken. U kunt ons altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen.

 

Beveiliging
VGGM heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

 

Gebruik door derden
VGGM zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal VGGM uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

 

Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden
In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van statistische doeleinden. Dit gebeurt geanonimiseerd, zonder dat persoonlijke gegevens bekend zijn. Uw privacy blijft dus gewaarborgd. Mocht een onderzoeker uw persoonlijke gegevens toch nodig hebben, dan vraagt uw behandelaar u vooraf om toestemming. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

 

Rechten van betrokkene
Als betrokkenen heeft u binnen de AVG verschillende rechten. Voor de niet-medische gegevens zijn de belangrijkste rechten:

 • Inzage in uw gegevens. Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie in de door VGGM verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@VGGM.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt VGGM een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te sturen – maak veilig een kopie
 • Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u VGGM verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. 
 • Weigering van opname van gegevens: Indien betrokkene vindt dat bepaalde gegevens niet in zijn of haar dossier thuishoren, kan hij/zij weigeren deze te geven.
 • Correctie en/of aanvulling of verwijdering van gegevens: Wanneer betrokkene na inzage in de gegevens vindt dat de feitelijke gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, dan kan een verzoek worden ingediend om dat te veranderen.
 • Vernietiging van gegevens. Wanneer betrokkene vindt dat het niet noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard kan een verzoek worden ingediend om deze te vernietigen of anonimiseren.
 • Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan VGGM heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@VGGM.nl

Op medische gegevens is de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing.
Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VGGM, als uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@VGGM.nl.

 

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u uit te voeren.

 

Afsluitende opmerking
VGGM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. VGGM adviseert de gebruiker dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze privacyverklaring is bijgewerkt in maart 2019. 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.