1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

 

Over de Gezondheidsmonitor
GGD Gelderland-Midden doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 en vindt plaats in de maanden oktober en november 2019 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs met een digitale vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald (Wet publieke gezondheid).

 

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het RIVM.

 

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Gelderland-Midden op welke manier zij in de Gezondheidsmonitor Jeugd omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

 

Doel Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.

Verwerkt GGD Gelderland-Midden persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Gelderland-Midden digitale vragenlijsten. In de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen en heeft zij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Deze DPIA is bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de VGGM op te vragen.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, gezinssamenstelling, postcodecijfers (PC4)
 • Ervaren gezondheid
 • Geluk, psychosociale gezondheid en stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen (w.o. mantelzorg)
 • Bewegen, voeding, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik
 • (Cyber)pesten, weerbaarheid
 • Sexting, gamen/social mediagebruik
 • Seksualiteit

Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jeugd.

 

Op welke wijze gebruikt GGD Gelderland-Midden de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Gelderland-Midden maakt een regionale rapportage voor de gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk. De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de Gezondheidsmonitor Jeugd verzamelde gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.

 

Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

GGD Gelderland-Midden voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid. Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jeugd gebruikt GGD Gelderland-Midden alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken, die GGD Gelderland-Midden namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd is vrijwillig. Er is geen toestemming vereist van ouders/verzorgers en/of leerlingen om mee te doen aan het onderzoek. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Ook voor het benaderen van ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek en het gebruiken van de antwoorden uit de vragenlijsten is geen toestemming vereist. Dit omdat GGD Gelderland-Midden een beroep kan doen op bovengenoemde wettelijke grondslagen.

 

Wie ontvangen de met het de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Gelderland-Midden hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD Gelderland-Midden maakt gebruik van een externe partij om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

GGD Gelderland-Midden kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

 

Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

 

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

 

De GGD, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmonitor Jeugd toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

 

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jeugd bewaard?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Gelderland-Midden ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. De GGD hanteert voor de regionale bestanden een bewaartermijn van 21 jaar, zodat trendanalyses mogelijk zijn. De (tussentijdse) gedownloade ruwe bestanden vanuit Formdesk worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

 

Welke rechten heb ik?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen. Zo kan een verzoek worden gedaan om inzage of verwijdering van de ingevulde vragenlijst.

 

Recht op weigering

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een brief met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken.

 

Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

 

Recht op informatie
Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiebrief die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

 

Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering

Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering is het namelijk niet na te gaan of de gepresenteerde inloggegevens daadwerkelijk van de leerling zijn die het verzoek doet. Dit omdat de inloggegevens willekeurig aan leerlingen worden uitgedeeld. Er is geen registratie waarin de inloggegevens gekoppeld zijn aan identificerende gegevens van de leerling.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met: de Functionaris voor de Gegevensbescherming, functionarisgegevensbescherming@vggm.nl of via de post: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

 

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD Gelderland-Midden met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met:

Nicole de Jong (epidemioloog GGD Gelderland-Midden) via e-mailadres onderzoek@vggm.nl.

 

Voor meer informatie over hoe GGD Gelderland-Midden in het algemeen omgaat met de privacy van een leerling, zie ons algemene privacyreglement.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.